Sazivanje Skupštine akcionara - Fintel energija a.d. , Beograd